REGULAMIN PROMOCJI 40+10

ORAZ

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH

CATERINGU MINUTA OSIEM

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Damiana Komora, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567, zwanym dalej „Minuta Osiem”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2.  Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

  • Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Minuta Osiem” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
  • Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
  • Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej https://minutaosiem.pl

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

§3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

  • Abonament posiłków (375 kcal, 550 kcal)  —  w wersjach Standard / Wege

3.  Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo „Minuta Osiem”.

4.  Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Minuta Osiem” dostępnym pod adresem www.minutaosiem.pl

§4. „Minuta Osiem” dokłada najwyższej staranności aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

Rozdział III

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

§5. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

  • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@minutaosiem.pl
  • telefonicznie pod nr tel.: 607 426 642
  • on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.minutaosiem.pl;

2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane osobowe Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach.
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu.
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, otrzymywanie na podany numer informacji reklamowych, handlowych, marketingowych i propozycji zawarcia umowy.
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.

Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu dostępnego na stronie www.minutaosiem.pl w zakładce „Polityka prywatności” w stopce strony.

3. Zamówienia złożone w dni od poniedziałku do piątku będą realizowane najszybciej od najbliższego poniedziałku.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Minuta Osiem” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami.

Rozdział IV

Płatność za zamówienie

§6. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
2.  Istnieją sposoby płatności, takie jak:

1) przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy.

2)  za pośrednictwem udostępnionego przez „Minuta Osiem” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

3. Za dzień płatności uważany jest:

  • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie;
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Minuta Osiem” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo
  • W innym przypadku realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu do momentu zaksięgowania płatności.

 4.  „Minuta Osiem” uprawniona jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Minuta Osiem” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Minuta Osiem” należności.

Rozdział V

Dostawa

§7. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się:

a) dla aglomeracji Trójmiejskiej: w niedzielę oraz we wtorek między godz. 1700 – 2230 

b) dla aglomeracji Warszawskiej: w poniedziałek oraz we środę w godzinach mieszczących się w przedziale między godz. 200 – 1000.
c) dla aglomeracji Wrocławskiej: poniedziałek oraz we środę, w godzinach mieszczących się w przedziale między godz. 300 – 900.
d) dla pozostałych obsługiwanych miast w godzinach mieszczących się w przedziale między godz. 300 – 700.

2. „Minuta Osiem” zastrzega prawo do odmowy dostarczenia zamówienia pod adres wskazany przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Minuta Osiem”

3. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

4. Dostawa poza granicami administracyjnymi Białegostoku, Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Torunia, Warszawy, Wrocławia, oraz w granicach Aglomeracji Śląskiej, w których usługi cateringu Minuta Osiem są możliwe do zrealizowania obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł/dzień tytułem dostawy

Rozdział VI

Zmiana i anulowanie zamówienia

§8. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

3. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu. Informacja o tym fakcie powinna być zgłoszona w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Zmiany realizowane będą od najbliższego poniedziałku następującego po zgłoszeniu

4. Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Minuta Osiem” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

5. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia wyłączając dni otrzymane bezkosztowo w ramach promocji 40+10. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania .

§9. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Minuta Osiem) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanego częściowo zamówienia w cenach dni pojedynczych wg cennika, a zwrot należności realizowany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Minuta Osiem”. Rezygnacja potwierdzana jest na podstawie okazania „Minuta Osiem” rachunku będącego dowodem zakupu.

Rozdział VII

Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

§10. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@minutaosiem.pl w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Minuta Osiem” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

5. W razie stwierdzenia przez Minuta Osiem, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Minuta Osiem” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi ”Minuta Osiem”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Minuta Osiem” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem MInuta Osiem

§11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spodry_konsumenckie.php

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział VIII

Polityka Prywatności

§12. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem PE 2016/679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Damian Komor, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gastro Serwis Damian Komor przy ul. Spółdzielczej 13 w Redzie 84-240, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 586-218-78-49, REGON 220427567. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z konsultantem Minuta Osiem. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.

Rozdział IX

Warunki promocji

§11  1. Promocja dotyczy zakupu pakietu 40-dniowego w dniach  12-13.08.2019 w trakcie której klient otrzyma abonament dziesięciu lunchów gratis odpowiadający rodzajowi zakupionego abonamentu.

2. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za korzyści wynikające z promocji.

3. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności „Minuta Osiem”.

4. Przedłużenie wszystkich pakietów następuje wg cennika standardowego.

5. Jeden klient może dokonać zakupu jednego pakietu w ofercie promocyjnej.

6. Ilość pakietów jest ograniczona.

7. Minuta Osiem zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia promocyjnego w przypadku braku płatności do dnia 13.08.2019.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§12 1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu

2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich- w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Minuta Osiem