Minuta Osiem

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH 

CATERINGU Minuta Osiem

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1. 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Gastro Magazyn Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773155, NIP: 5882446975, REGON 38264600, ul. Usługowa 1, 84-240 Reda, zwaną dalej „Minuta Osiem” lub „Usługodawcą”

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Świadczenia Usług.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług przekazując Klientowi stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa.

§2.  Definicje użytych sformułowań w tym regulaminie:

 1. Usługi — Przygotowanie i dostarczanie przez „Minuta Osiem” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Klient / Zamawiający— osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną korzystająca z usług.
 3. Cennik — cena usług opublikowana na stronie internetowej https://minutaosiem.pl  
 4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://minutaosiem.pl 
 5. Konto Klienta — dostępna dla Klienta – tylko po zalogowaniu się – część Serwisu, w której może on dokonywać modyfikacji i zakupów Usług; także Usługa polegająca na udostępnieniu Konta i jego funkcjonalności. 

Rozdział II

Przedmiot Zamówienia

               §3. 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta wariancie dostępnym w Serwisie.

     2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego rodzaju, terminie przydatności i warunkach przechowywania, w opakowaniu zbiorczym z logo „Minuta Osiem”.

    3.  Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku „Minuta Osiem” dostępnym pod adresem https://minutaosiem.pl

         §4. „Minuta Osiem” dokłada najwyższej staranności, aby przedmiot zamówienia był wolny od wad.

Rozdział III

Konto Klienta

§ 5 1. Założenie Konta jest bezpłatne. Założenie konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług. 

2. Założenie konta jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

3. Klientowi przysługuje prawo usunięcia Konta. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usług.

4. Konto ma na celu udostępnienie jego funkcjonalności, w tym umożliwienie użytkownikowi dokonywania zamówień za pomocą Serwisu.

5. Konto zostaje założone przez „Minuta Osiem” z chwilą złożenia zamówienia telefonicznie / drogą elektroniczną lub przez Klienta po wypełnieniu formularza na stronie
https://minutaosiem.pl/moje-konto

6. Punkty rabatowe wynikające z funkcjonalności Konta nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, przypisane są wyłącznie do jednego Konta i możliwe są do wykorzystania przez Klienta lub „Minuta Osiem” za wyraźną prośbą Klienta podczas składania zamówienia pomniejszając jego wartość końcową o posiadaną wartość punktów.

7. Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są własnością „Minuta Osiem” i chronione są prawem.

9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Rozdział IV

Złożenie zamówienia i ochrona danych osobowych

§6. 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

 1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@minutaosiem.pl
 2. telefonicznie pod nr tel. znajdujący się na stronie www.minutaosiem.pl;
 3. on-line poprzez formularz znajdujący się na stronie www.minutaosiem.pl;

2. Akceptując Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do Regulaminu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronach Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności” w stopce strony. W przypadku, gdy wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka zostanie odebrana od Klienta niezależnie od innych zgód i oświadczeń.    

3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku będą realizowane najszybciej od poniedziałku następującego po zamówieniu lub zgodnie z datą możliwą do wybrania w kalendarzu zamówienia. Zamówienia złożone od piątku do niedzieli będą realizowane zgodnie z datą możliwą do wybrania w kalendarzu zamówienia. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

4. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Minuta Osiem” za ewentualne: wpływ na zdrowie/ samopoczucie Klienta/ reakcje alergiczne/ interakcje z przyjmowanymi przez Klienta lekami. 

5. Z możliwości zamówienia zestawu próbnego można skorzystać wyłącznie raz. W chwili podjęcia zamówienia przez klienta – musi to być jego pierwsze zamówienie cateringu Minuta Osiem

Rozdział V

Płatność za zamówienie

§7. 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
2.  Istnieją sposoby płatności, takie jak:

1)  za pośrednictwem udostępnionego przez „Minuta Osiem” na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

3. Za dzień płatności uważany jest:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 to dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie;
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 to dzień otrzymania przez „Minuta Osiem” potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 a
 3. W innym przypadku harmonogram dostaw może ulec zmianie

4.  „Minuta Osiem” uprawniona jest do wstrzymania realizacji zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez „Minuta Osiem” za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zaksięgowania na rachunku „Minuta Osiem” należności.

Rozdział VI

Dostawa 

§8. 1. Dostawa Zamówienia odbywa się odbywa się zgodnie z informacjami wskazanymi w Serwisie na www.panel.minutaosiem.pl oraz na stronie www.minutaosiem.pl/dostawa

2. „Minuta Osiem” zastrzega prawo do odmowy dostarczenia zamówienia pod adres wskazany przez Klienta ze względów technicznych leżących po stronie „Minuta Osiem”.

3. W razie uniemożliwienia realizacji dostawy Zamówienia pod wybranym adresem w godzinach dostaw określonych w regulaminie lub nieodebrania przez Klienta Zamówienia, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

4. Dostawa poza granicami administracyjnymi miast, w których usługi cateringu Minuta Osiem są możliwe do zrealizowania objęta jest dodatkową dopłatą w wysokości od 4 do 7 zł / dzień.

5. Minuta Osiem nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. W szczególności są to klęski żywiołowe, strajki, warunki drogowe i atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające ruch drogowy.

Rozdział VII

Zmiana i anulowanie zamówienia

§9. 1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia.

2. Zmiana może dotyczyć terminów poszczególnych dostaw, adresu dostawy lub rodzaju Zamówienia. 

3. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu. Zmiany dokonać można poprzez Konto klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z „Minuta Osiem”. Informacja o tym fakcie powinna być zgłoszona w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zmiany realizowane będą od najbliższego poniedziałku następującego po zgłoszeniu.
Powyższe zasady mogą ulec zmianie w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zmiany dokonać można poprzez Konto Klienta lub kontakt telefoniczny/drogą elektroniczną z „Minuta Osiem”.

4.  Zmianę lub anulowanie uważa się za dokonane z chwilą otrzymania przez Klienta od „Minuta Osiem ” wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. 

5. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. 

6. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Klient zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

7. W przypadku zmiany Zamówienia na pakiet o niższej wartości cenowej, do konta Klienta zostaje przypisana ilość punktów odpowiadająca różnicy wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika. Punkty te nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§10. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą „Minuta Osiem”) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanego częściowo zamówienia w cenach regularnych wg cennika abonamentu 5-dniowego, a zwrot należności realizowany jest na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia rezygnacji przez „Minuta Osiem ”. W nadzwyczajnych przypadkach takich jak siła wyższa, okres ten może ulec wydłużeniu. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. Rezygnacja potwierdzana jest na podstawie okazania „Minuta Osiem” rachunku będącego dowodem zakupu.

Rozdział VIII

Reklamacje oraz odstąpienie od umowy

§11. 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@minutaosiem.pl w ciągu 48 godzin od momentu dostawy zamówienia podlegającego reklamacji.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 1200 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.

4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Minuta Osiem” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

5. W razie stwierdzenia przez „Minuta Osiem” iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, „Minuta Osiem” poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych przedstawiając stosowne uzasadnienie.

6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w ciągu jednego dnia roboczego w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi „Minuta Osiem”, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, „Minuta Osiem” należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem „Minuta Osiem”.

§12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

⎯ http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

⎯ http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

⎯ http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Rozdział IX

Polityka Prywatności

§13. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§14 1. Kupujący oświadcza, że akceptuje treść niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie świadome działania odnoszące się m.in. do Przedmiotu zamówienia czy przebiegu transakcji i rozprzestrzenianie ich za pomocą środków masowego przekazu  powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia powyższego przepisu Sprzedający ma prawo do zaprzestania realizacji usług w trybie natychmiastowym przekazując Zamawiającemu stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych.

4. Na terenie zakładu produkcyjnego przetwarzane są produkty zawierające alergeny pokarmowe. Alergeny pokarmowe mogą znaleźć się w śladowej ilości również w posiłkach, w których składzie nie zostały wyraźnie uwzględnione.

LISTA ALERGENÓW wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr

1169/2011 w odniesieniu do składników obecnych w środkach żywności:

1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne

2. Skorupiaki i produkty pochodne

3. Jajka i produkty pochodne

4. Ryby i produkty pochodne

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

6. Soja i produkty pochodne

7. Mleko i produkty pochodne

8. Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne

9. Seler zwyczajny i produkty pochodne

10. Gorczyca i produkty pochodne

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l wprzeliczeniu na SO2

13. Łubin i produkty pochodne

14. Mięczaki i produkty pochodne

Minuta Osiem